• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

Poniżej znajduje się link do transmisji z obrad Rady Gminy

Transmisja z obrad Rady Gminy

UWAGA MIESZKAŃCY!!!!!

 

Wójt Gminy Bobowo, informuje, że w ciągu dwóch lub trzech tygodni zostaną dostarczone pojemniki na METAL/TWORZYWA SZTUCZNE w kolorze żółtym lub kolor czarny z żółtą pokrywą.

Dnia 24 lipca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.  „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym Projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów trafiających do ZUOK dzięki doposażeniu sortowni Zakładu, a także stworzeniu warunków do tymczasowego zbierania i magazynowania odpadów surowcowych, a także ich recykling i odzysk w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych narzuconych prawem krajowym i unijnym.

 

PLANOWANE EFEKTY

-        zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów w Regionie Południowym, poprzez zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów surowcowych,

-        ograniczenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko,

-        zwiększenie strumienia odpadów odzyskanych do recyklingu,

-        rozpowszechnienie wśród mieszkańców idei selektywnej zbiórki odpadów u źródła,

-        oszczędność zasobów naturalnych poprzez wprowadzanie recyklingu surowców.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 643 386,70 PLN (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć i 70/100 PLN).
 2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3 000 371,30 PLN (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN), w tym

1)      dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej
2 550 315,60 PLN (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście
i 60/100 PLN), i stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2)      wkład własny w wysokości 450 055,70 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć i 70/100 PLN);

3)      wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie
2 880 371,30 PLN (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN);

4)      wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie
120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).

Na terenie gminy Bobowo od dnia 01.10.2018 roku będą obowiązywały nowe zasady gospodarowania odpadami, w związku z powyższym nastąpi wymiana pojemników.

Od 1 lipca 2017 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19) weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które obowiązują na terenie całego kraju. Rozporządzenie wprowadza jednakowy model selektywnego zbierania odpadów na terenie wszystkich gmin.

NOWE ZASADY

Uprzejmie informujemy, że Rada Powiatu Starogardzkiego na sesji w dniu 27.06.2018 r. podjęła uchwałę w sprawie podziału Powiatu Starogardzkiego na okręgi wyborcze.

Uchwała w sprawie podziału Powiatu Starogardzkiego na okręgi wyborcze