• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii

Państwo,

Gmina Bobowo informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Energia, Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji:

- kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

- kotłów na biomasę,

- ale również pomp ciepła

- instalacji fotowoltaicznych

zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bobowo.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie:

1)     Deklaracji udziału w Projekcie,

2)     Oświadczenia–kryteria rekrutacji,

3)     Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE.

Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą i oświadczeniem należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, pok. 3, w nieprzekraczalnym terminie
do 5.12.2016r. (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu).

Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Bobowo na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

 • 28.11.2016r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Jabłowie (sala gimnastyczna)
  ul. Szkolna 5, Jabłowo

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Kryteria i sposób wyboru uczestników

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Sylwester Patrzykąt – Wójt Gminy Bobowo


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ CATERINGU PODCZAS WARSZTATÓW GRUPOWYCH DLA UCZESTNIKÓW "ZIELONEJ SZKOŁY" ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ

http://www.bip.starogardgd.ug.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/347610/

ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_usluge_caterin

 


 


Projekt unijny "Postaw na własny rozwój"

Gmina Starogard Gdański wraz z Gminą Bobowo oraz Fundacja Nauka dla Środowiska informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Postaw na własny rozwój – wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”
03.02 Edukacja Ogólna dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 1 553 734,50 zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

 

Całkowita wartość projektu to 1 635 510 zł.

W tym 246 974,40 zł dla Gminy Bobowo

 

Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych i nieformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Najważniejszym efektem realizacji projektu jest nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy przez uczniów. Projekt zwiększa liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem technologi informacyjno - komunikacyjnych, przez przeszkolenie 100 nauczycieli wraz z wyposażeniem w TIK  w czternastu szkołach i stosowanie przez nich nabytych kompetencji cyfryzacji i sprzętu do realizacji zajęć szkolnych.

 


 

Unijne dotacje dla naszych Przedszkolaków

Gmina Miejska Starogard Gdański wraz z Gminą Bobowo oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes” informują, iż wspólnie realizują projekt partnerski „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego”

03.01 Edukacja Przedszkolna  dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wynosi 5 905 994,83zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu to 6 948 229,22 zł.

W tym 1 115 284,50 zł dla Gminy Bobowo

Przedsięwzięcie przewiduje tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat, które z powodu braku miejsc nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Projekt również ma na celu podniesienie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycielek uczących w placówkach przedszkolnych – przygotowanie w zakresie języków obcych, technologii informacyjno - komunikacyjnej, zajęć konstrukcyjno – technicznych i teorii Montessori.