• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0017/17

Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego.

Celem projektu jest uzyskanie wyższej zdolności do ponownego zatrudnienia dla 60 osób.

Planowane efekty realizacji projektu to uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez co najmniej 54 Uczestników Projektu i zatrudnienie 33 Uczestników zostanie spełniony dzięki wykorzystaniu następujących instrumentów wsparcia:

• identyfikacji indywidualnych potrzeb z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

• wsparcia psychologicznego

• pośrednictwa pracy

• szkolenia zawodowego i komputerowego

• stażu zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.05.2018

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z zespołem projektu pod nr tel. 699 670 302

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z rekruterem projektu Panem Robertem Bojanowskim: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pod nr telefonu: 660-965-781


WIĘCEJ

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) - ZASADY OCHRONY ŚWIŃ PRZED CHOROBĄ

Poniżej znajduje się link do filmu edukacyjnego dotyczącego zagrożenia ASF oraz bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Zachęcamy do zapoznania się.

Kliknij TUTAJ bądź skopiuj poniższy link do przeglądarki internetowej.

https://www.youtube.com/watch?v=8h1UREH7c-I

Zakończenie zadania pn: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej”.

Zadanie dotyczyło demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy Bobowo. Dofinansowanie dotyczyło usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów uszkodzonych podczas tegorocznej nawałnicy, która miała miejsce w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł  8184,18 zł. Zawierał koszt demontażu, zbieranie, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i dotyczył obiektów, których właściciele zgłosili chęć skorzystania z dofinansowania.

Dotacja na realizację zadania wyniosła 8184,18 zł co stanowiło 100% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach zadania  zdjęto i odebrano łącznie 10,907 ton odpadów azbestowych z terenu 4 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Bobowo.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://wfos.gdansk.pl/) jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW „SYSTEM” – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, ze środków udostępnionych w ramach tego Programu na zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych po dniu 10 sierpnia 2017r. klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Warunki dofinansowania:

 1. zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie dotyczyło nieruchomości, na których wystąpiły straty w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017r. na terenie jednostki samorządu terytorialnego.
 2. koszty kwalifikowane zadania obejmują kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego :
  1. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo – edycja 2017”

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 15 111,63 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Bobowo pozyskała dotację w wysokości 9867,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wkład własny oraz podatek VAT od wartości całego zadania w łącznej wysokości 3929,03 ponieśli właściciele nieruchomości.

Gmina Bobowo do zadania dofinansowała 1315,60 zł.

Masa odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest  to 28,925 Mg (ton), co stanowi około 2170 m2 powierzchni pokrycia dachowego z terenu Gminy Bobowo.

W celu realizacji zadania Gmina Bobowo podpisała umowę z Wykonawcą firmą Z.G.K GRONEKO Sp. z.o.o. wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://wfos.gdansk.pl/) jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW „SYSTEM” – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Gmina Bobowo w ramach działań informacyjno – edukacyjnych przeprowadziła akcję informacyjną dla mieszkańców Gminy  podczas zebrań wiejskich w 6 sołectwach o szkodliwości azbestu. Na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach umieszczono informacje o naborze wniosków dla mieszkańców.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Bobowo zawiadamia o spotkaniu dot. projektu budowlanego drogi gminnej stanowiącej działki nr 121/4, 242 w m. Grabowo wraz z odwodnieniem i włączeniem do drogi powiatowej nr 2709G. Spotkanie odbędzie się dnia 12.12.2017 r. w świetlicy wiejskiejw Grabowie o godz. 18.00. Na spotkaniu będzie można zapoznać się z projektem, zgłosić swoje uwagi i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące projektu.

 

Wójt Gminy

Sylwester Patrzykąt